Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mławy | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mławy

root@npc.pl / 17 listopada 2007

W marcu 2004 roku Rada Miasta Mławy zdecydowała przystąpić do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujący dokument, uchwalony przez Radę Miejską w Mławie w dniu 30.09.2002r. (uchwała nr XXXVII/470/2002), należało uaktualnić z kilku względów:
- w granice administracyjne Mławy zostały włączone wsie Krajewo i Piekiełko,
- intensywnie rozwijają się zakłady w Dzielnicy Przemysłowej,
- należy w strategii uwzględnić przebieg obwodnicy zachodniej miasta.

W dniu 30.06.2005r. została podpisana umowa na wykonanie projektu zmiany studium z architekt Izabelą Sobierajską - ARCHISPLAN STUDIO w Warszawie.
Zgodnie z wymogami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 12 lutego 2007 roku Burmistrz Miasta Mławy powołał Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w skład której wchodzą eksperci rekomendowani przez stowarzyszenia lub samorządy zawodowe urbanistów lub architektów.
Skład komisji:
Przewodnicząca - Janina Budzichowska (Zastępca Burmistrza)
Zastępca Przewodniczącej - Dagmara Mliczyńska-Hajda (architekt)
Małgorzata Sikorska (architekt)
Wojciech Kornatowski (architekt)
Tomasz Piskorski (architekt)
Marek Polak (Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego).

Komisja jest organem doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Opiniuje projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mławy. Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna regularnie obraduje, zgłasza swoje uwagi do aktualizowanej strategii. W załączeniu protokoły z jej posiedzeń.