Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Od 18 lutego rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli

Magdalena Grzywacz / 05 lutego 2019

Czas pomyśleć o tym, do której ze szkół lub do którego przedszkola chcielibyśmy we wrześniu posłać nasze pociechy. Miejscy radni podczas sesji we wtorek 22 stycznia przyjęli uchwałę regulującą zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława. Rekrutacja do przedszkoli - od tego roku także internetowa.

Zgodnie z prawem oświatowym, z procedury rekrutacyjnej do I klas szkół podstawowych są zwolnione dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły, w której mają się uczyć (patrz: mapka na stronie 8) – są do niej przyjmowane z urzędu na podstawie zgłoszenia (już teraz można je zapisywać na nowy rok szkolny). Jako że jednak wybór szkoły obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem, dzieci mogą też być przyjmowane do dowolnie wybranej szkoły – na wniosek rodzica, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – oczywiście pod warunkiem, że dana szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Pierwszeństwo będą mieli ci kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola będącego częścią zespołu placówek oświatowych, oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej lub do szkoły podstawowej, do której jest składany wniosek (wartość kryterium: 4 punkty); kandydaci, których rodzice lub opiekunowie prawni (bądź jeden z nich) mieszkają w Mławie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w tutejszym urzędzie skarbowym (3 pkt.); oraz kandydaci, których droga od miejsca zamieszkania do najbliższej szkoły podstawowej nie przekracza 3 km (2 pkt.). Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla placówek prowadzonych przez Miasto Mława określiła Rada Miasta Mława.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci: pochodzący z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawni, mający przynajmniej jednego rodzica niepełnosprawnego, mający niepełnosprawne rodzeństwo, wychowywani samotnie lub objęci pieczą zastępczą (do wniosku o przyjęcie dziecka należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie jednego lub więcej z tych kryteriów). Zasady te reguluje Prawo oświatowe. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ważne są kryteria określone przez Radę Miasta Mława. Pierwszeństwo będą miały: dzieci, których rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym edukację w tym samym przedszkolu, oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej lub szkole podstawowej wartość kryterium: 4 pkt.); dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni (bądź jeden z nich) mieszkają w Mławie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w tutejszym urzędzie skarbowym (3 pkt.); oraz dzieci, których droga od miejsca zamieszkania do wskazanego przez rodzica lub opiekuna prawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekracza 3 km.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych rozpocznie się 18 lutego br. W Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij TUTAJ) publikujemy formularze niezbędnych dokumentów. Mapę obwodów szkolnych Miasta Mława załączamy w pliku do pobrania.

Dużym udogodnieniem dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci będzie uruchomienie internetowej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poprzez link: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mlawa/News

Krzysztof Napierski/ KSM UMM