Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława

Aneta Drybczewska / 18 sierpnia 2015

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr IV/33/2015 z dnia 10 lutego 2015r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława dla terenu położonego między linią kolejową i Os. książąt Mazowieckich, wraz z prognoza oddziaływania na środowisko
w dniach od 28.08.2015r. do 29.09.2015r. w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 13 w godz. od 800 do 1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.09.2015r. o godzinie 1700 w Auli Audytorium Maximum w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 06-500 Mława, ul. Warszawska 52.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mława z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2015r

 

Do pobrania
OBWIESZCZENIE.pdf 196.18 KB