Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Milena Klimek / 21 marca 2018

Nr 7/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV,
wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nn
oraz rozdzielnicy kablowej nn

na terenie położonym w Mławie: ul. Zabrody

oznaczonym numerami ewid.: 10-930, 10-959/22, 10-932

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Do pobrania