Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w Komisji Konkursowej

Publikowane od

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy do:

zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania wniosków składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

1)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.
2)    na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.
3)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.
4)    sprzyjania  rozwojowi sportu w Mławie w 2023 r. 

Do zadań komisji konkursowych będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w wyżej wymienionym konkursie finansowanym ze środków budżetu Miasta Mława.

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)    korzystają z pełni praw publicznych,
2)    reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, nie biorące udziału w danym konkursie,
3)    nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Na zgłoszenia od organizacji do pracy w komisji konkursowej czekamy do 22 czerwca  2023 r. (czwartek)

Można je wysłać drogą e-mail agnieszka [dot] debskaat[2][1]mlawa [dot] pl, pocztą tradycyjną na adres urzędu, bądź złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Mława.  

Członków poszczególnych komisji konkursowych wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów, mając na względzie ww. warunki Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława 
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Powołania członka do komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta Mława w drodze zarządzenia. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Więcej informacji na temat działalności komisji oraz zgłoszenia - Agnieszka Puzio Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaat[2][1]mlawa [dot] pl, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25. 
 


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/ogloszenie-dotyczace-naboru-czlonkow-do-prac-w-komisji-konkursowej-4