Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


IV posiedzenie Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za nami, projekty uchwał zaopiniowane

Publikowane od
Publikowane do

W dniu 23 maja 2016 roku w sali ślubów Urzędu Miasta Mława odbyło się IV posiedzenie Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji.

Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowano 3 projekty uchwał. I tak, dyskutowano nad projektem Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława. Wyjaśniono podstawowe zmiany jakie będą miały miejsce po wejściu w życie nowej uchwały (poprzednia uchwała została podjęta w 2007 roku). Zwiększono ilość i zakres form przeprowadzania konsultacji społecznych, zwiększono także inicjatorów (jednym z inicjatorów przeprowadzania konsultacji społecznych na ternie naszego miasta będzie również Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz inne rady społeczne działające w Mławie). Nowością jest także prowadzenie podstrony stronu internetowej www.mlawa.pl poświęconej konsultacjom.

Przewodnicząca przedstawiła ogólny zarys Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczących Mławskiego Budżetu Obywatelskiego składania wniosków oraz podstawowe zmiany w stosunku do poprzedniego roku. Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów, które ich zdaniem powinny zostać w Mławie zrealizowane i na które będzie wydzielona cześć wydatków z budżetu miasta. Na realizację projektów w roku budżetowym 2017 zostanie przeznaczone 300 tys. zł. Projekt może przedstawić każdy mieszkaniec miasta, który w momencie składania swojej propozycji będzie miał ukończone 16 lat. Szczegółowe zasady zgłaszania projektów wraz z datą rozpoczęcia przyjmowania formularzy projektowych określi stosownym zarządzeniem Burmistrz Miasta Mława. Nabór formularzy zostanie zakończony 5 września br., zaś do 12 września zgłoszone propozycje zostaną zweryfikowane. Między 26 września, a 7 października mieszkańcy będą mogli głosować na zgłoszone i zaakceptowane przez komisję weryfikacyjną projekty – przy czym każdy może oddać tylko jeden głos i tylko na jedno zadanie. Formę głosowania również określi zarządzeniem burmistrz. Realizowane będą te projekty, które zdobędą najwięcej głosów mieszkańców – aż do momentu wyczerpania puli przeznaczonej na Mławski Budżet Obywatelski.

W następnym punkcie przystąpiono do zapoznania się z projektem Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie powołania Mławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Przewodnicząca obszernie wyjaśniła cel powołania, procedurę wyboru oraz zasady funkcjonowania rady. Chęć powołania rady to rezultat projektu „Dostępne Miasta – Senior (po)Mocny w partycypacji II, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. W wyniku podpisanego kontraktu strony - seniorzy i Burmistrz Miasta Mława, zadeklarowali powołanie w Mławie w 2016 roku Rady Seniorów. Mławska rada ma liczyć do 15 członków, z czego do 13 członków to przedstawiciele osób działach na rzecz osób starszych zgłoszone przez instytucje bądź poprzez poparcie mieszkańców. Nabór nastąpi poprzez ogłoszenie naboru na kandydatów oraz w bezpośrednim, tajnym głosowaniu.

Przekazano informację na temat pomysłu powstania dokumentu strategicznego dla Mławy - Planu mobilności miejskiej i ewentualnego udziału członków rady w jego tworzeniu. Członkowie rady zasugerowali włączenie do tworzenia Planu mobilności przedstawicieli ościennych miejscowości, aby projektowane drogi wylotowe, ścieżki rowerowe były zintegrowane ze sobą i tworzyły całość. Zarekomendowano zmianę na ulicy Marszałkowskiej, aby umożliwić stworzenie ścieżki pieszo – biegowej. Aktualnie od stronu lasu wykonana została ścieżka rowerowa i zgodnie z przeznaczeniem ani piesi, ani biegacze nie powinni po niej chodzić.

Przekazano również informację na temat opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 i ewentualnego udziału członków rady w jego tworzeniu. Materiały dotyczące planu, przygotowane dla członków Rady stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady zapoznała członków ze Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku. Obowiązek stworzenia dokumentu wynika z zapisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy Burmistrz Miasta Mława, nie później niż do 31 maja każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni. Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy miasta Mława z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie przygotowane zostało na podstawie danych zebranych przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przez właściwe merytorycznie komórki oraz jednostki organizacyjne współpracujące z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie w wersji elektronicznej zostanie wysłane do wszystkich członków rady.

Przewodnicząca zapoznała również członków z planem imprez letnich w sezonie 2016, ze szczególnym uwzględnieniem imprez organizowanych przez mławskie stowarzyszenia.

Agnieszka Puzio Dębska


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/iv-posiedzenie-mlawskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-za-nami-projekty-uchwal