Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Anna Kędzierska


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania

Publikowane od
Publikowane do

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

sieć kanalizacji sanitarnej

na terenie położonym w Mławie: ul. Zabrody, ul. Olszynowa, ul. Sadowa,
ul. Krucza, ul. Ogrodowa, ul. Jerzego Mandyća

oznaczonym numerami ewid.: 10-885/4, 10-885/9, 10-885/8, 10-881/3,
10-881/4, 10-929, 10-895/6, 10-883,
10-885/6, 10-940/6, 10-943/1, 10-995/2,
10-1014, 10-999/39, 10-999/41, 10-999/37,
10-995/1, 10-958/1, 10-977/3, 10-976/4,
10-976/9, 10-1025/3

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/obwieszczenie-burmistrza-miasta-mlawa-o-wszczeciu-postepowania-45