Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących powołania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Publikowane od
Publikowane do

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji następujących projektów uchwał:

  • Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia organizacji i trybu działania Mławskiej oraz Trybu powoływania członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego"

Cel konsultacji – zaopiniowanie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i dotyczących powołania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przedmiot konsultacji:

  • Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia organizacji i trybu działania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Trybu powoływania członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego"

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – 9 marca – 23 marca 2015 r.

Forma konsultacji: zamieszczenie projektów aktów prawa miejscowego:

a) w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36

b) wersji elektronicznej dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Miasta Mława www.mlawa.pl

Przekazywanie uwag do konsultowanych projektów uchwał:

a) drogą elektroniczną na adres: agnieszka [dot] debskaat[2][1]mlawa [dot] pl

b) drogą korespondencyjną na adres Wydziału Organizacyjnego, Stary Rynek 19

c) bezpośrednio do kancelarii: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19

Terytorialny zasięg konsultacji: organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Mława

Właściwy wydział odpowiedzialny za ich przeprowadzenie – Wydział Organizacyjny

Osoba odpowiedzialna: Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, pok. nr 36, e –mail: agnieszka [dot] debskaat[2][1]mlawa [dot] pl, tel. 236546433, wew. 701


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/ogloszenie-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-projektow-uchwal-dotyczacych-powolania