Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Ogłoszenie konsultacji dotyczących programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Publikowane od
Publikowane do

OGŁOSZENIE KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MŁAWA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART. 3 UST 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R.O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK

Na podstawie Zarządzenia nr 129/2014 z dnia 11 września 2014 r. ogłasza się konsultacje dotyczące Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

  • Czas rozpoczęcia: 29 września 2014 r.
  • Czas zakończenia: 14 października 2014 r.

Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Forma konsultacji:

a) Wersja papierowa dostępna w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36

b) Wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl

Przekazywanie ankiet:

a) drogą elektroniczną na adres: agnieszka [dot] debskaat[2][1]mlawa [dot] pl

b) drogą korespondencyjną na adres Wydziału Organizacyjnego, Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Stary Rynek 19

c) bezpośrednio do kancelarii: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19,

Projekt Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi stanowi dokument wypracowany przez Zespołu ds. przygotowania Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok, który obradował w dniu 25 września br.

Formularz propozycji w formie konkretnych zmian w zapisie składanych do projektu Programu współpracy stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 129/2014 z dnia 11 września 2014 r. Natomiast konkretne propozycje do Programu współpracy na 2015 rok w formie ankiety stanowi załącznik nr 3 - do pobrania poniżej.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji do włączenia się w proces tworzenia programu współpracy na 2015 rok. Naszym wspólnym celem jest stworzenie dokumentu, najszerzej korespondującego z oczekiwaniami organizacji pozarządowych oraz realizującego zadania samorządu, wynikające z zapisów ustawy o samorządzie gminnym przy współpracy ze stowarzyszeniami.

Uprzejmie proszę o wypełnienie załączonej ankiety, a w przypadku konkretnych zmian zapisów programu także formularza zmian oraz odesłanie na adres agnieszka [dot] debskaat[2][1]mlawa [dot] pl bądź dostarczenie do Wydziału Organizacyjnego, pok. 36.

Agnieszka Puzio Dębska

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-1