Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


OGŁOSZENIE KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014 ROK

Publikowane od
Publikowane do

OGŁOSZENIE KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MŁAWA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART. 3 UST 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R.O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2014 ROK

Ogłasza się konsultacje dotyczące Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok po uwzględnieniu uwag zebranych podczas z konsultacji przeprowadzonych w dniach 16 – 30 września 2013 r.

 

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Czas rozpoczęcia: 22 października 2013 r.

Czas zakończenia: 5 listopada 2013 r.

Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Forma konsultacji:

a) Wersja papierowa dostępna w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36

b) Wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl

Przekazywanie ankiet:

a) drogą elektroniczną na adres: agnieszka [dot] debskaat[1]mlawa [dot] pl

b) drogą korespondencyjną na adres Wydziału Organizacyjnego, Stary Rynek 19

c) bezpośrednio do kancelarii: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19

Zachęcamy przedstawicieli organizacji do włączenia się w proces tworzenia programu współpracy na 2014 rok. Naszym wspólnym celem jest stworzenie dokumentu, najszerzej korespondującego z oczekiwaniami organizacji pozarządowych oraz realizującego zadania samorządu, wynikające z zapisów ustawy o samorządzie gminnym przy współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

Agnieszka Puzio Dębska

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-0