Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w 2013

Publikowane od
Publikowane do

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w 2013

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie w zakresie specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w 2013.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie działań, inicjatyw dotyczących specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, pomocy rodzinom znajdującej się w trudnej sytuacji, aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza związanych z nadużywaniem alkoholu oraz ograniczeniem negatywnych skutków takich zachowań.

I. Rodzaje zadań

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowane do realizacji w 2013 roku są następujące zadania:

1. Specjalistyczna pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin;

2. Propagowanie idei trzeźwości w ramach realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych oraz pomocowych;

3. Aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza związanych z nadużywaniem alkoholu oraz ograniczeniem negatywnych skutków takich zachowań przez pozamaterialne formy wsparcia.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące zł)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Termin składania ofert: do 12 kwietnia 2013 r.

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2013 r.

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2012r. –0 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta
d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, telefon 23 654-64-33, e-mail: ratuszat[2][1]mlawa [dot] pl, agnieszka [dot] puzioat[2][1]mlawa [dot] pl.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Urzędzie Miasta, pok. 36

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25)


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-specjalistycznej-pomocy