Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl


Położenie Mławy

Publikowane od
Publikowane do

Miasto powiatowe położone w północnej części województwa mazowieckiego w odl. 120 km od Warszawy. Liczy ponad 30 tys. mieszkańców oraz zajmuje powierzchnię 34,86 km2.


W podziale fizyczno -geograficznym położenie geograficzne charakteryzuje się przynależnością do makroregionu Nizin Środkowopolskich (dokładnie: północno -wschodnia część Niziny Północnomazowieckiej).

Północnomazowiecka Nizina stanowi najbardziej wysuniętą na północ część Nizin Środkowopolskich, w skład których wchodzą między innymi Wzniesienia Mławskie na których położone jest miasto Mława. Rzeźba terenu Wzniesień jest urozmaicona licznymi kemami i wałami morenowymi. Przeważają tu obszary rolnicze.

Geodezyjne położenie miasta wyznaczają współrzędne: 20o 23’ długości geograficznej wschodniej,
53o 07’ szerokości geograficznej północnej.

Najwyżej położony punkt o wysokości 180 m n.p.m. znajduje się w północno – zachodniej części miasta, najniższy obszar występuje w południowej części miasta, w dolinie rzeki Seracz i wynosi 135 m n.p.m.


Najwyżej położony punkt znajduje się na wysokości 180 m n.p.m. a najniższy wynosi 135 m n.p.m.

Transport kołowy
Przez Mławę przebiegają:

droga krajowa Nr 7, łącząca południową Polskę z północną

drogi wojewódzkie:

nr 544 Brodnica -Działdowo -Mława-Przasnysz
nr 563 Rypin - Żuromin- Mława
nr 615 Mława - Ciechanów
drogi powiatowe :

nr 351 Szreńsk - Mława
nr 303 Turza - Krępa - Lewiczyn - Mława
nr 312 Mława - Windyki - Wieczfnia
nr 320 Mława - Dębsk - Dzierzgowo
nr 352 Turza - Łomia - Mława
inne drogi o znaczeniu lokalnym

Drogi
Długość dróg krajowych - 6 km
Długość dróg wojewódzkich - 9,3 km
Długość dróg powiatowych - 26 km
Długość dróg miejskich - 70 km

Transport kolejowy
Przez miasto przebiega główny, zelektryfikowany szlak kolejowy Warszawa - Gdańsk, będący częścią magistrali europejskiej E-65 Gdańsk - Wiedeń.

Transport lotniczy
Najbliższe lotniska w okolicach Mławy:

Warszawa - 135 km
Olsztyn - 90 km
Szczytno - 80 km
Przasnysz - 30 km

Powierzchnia gruntów w ha (%):
Użytki rolne – 1881 ha (54%)
w tym: grunty rolne – 1474 ha
sady – 18 ha
łąki trwałe - 186 ha
pastwiska trwałe – 80 ha
grunty rolne zabudowane - 118 ha
rowy – 5 ha
Użytki leśne i zadrzewione i zakrzewione – 838 ha (24%)
Tereny zabudowane i zurbanizowane – 726 ha (21%)
w tym: tereny mieszkalne – 427 ha
tereny przemysłowe – 4 ha
inne tereny zabudowane 0 4 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane – 10 ha
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 19
drogi – 188 ha
koleje – 73 ha
inne – 2 ha
Grunty pod wodami – 5 ha
w tym: powierzchniowymi płynącymi – 5 ha
Użytki ekologiczne – 0 ha
Nieużytki – 32 ha
Tereny różne – 4 ha


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/polozenie-mlawy