Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Agnieszka Puzio-Dębska / 15 marca 2023

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława na rok szkolny 2023/2024 odbyło się w terminie od 30.01.2023 r. – 10.02.2023 r.  W wyniku zakończenia ww. postępowania i dysponowania wolnymi miejscami w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 im. Jana Brzechwy w Mławie (MPS3) dla którego organem prowadzącym jest Miasto Mława, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

Wniosek w postępowaniu uzupełniającym, o przyjęcie dziecka do MPS3, składa się elektronicznie w terminie od 15.05.2023 r. od godz. 8:00 do 17.05.2023 r. do godz.15:00. Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie informatycznym, za pośrednictwem systemu „Nabór” dostępnego pod adresem https://nabor.pcss.pl/mlawa/przedszkole/

Wydrukowany i podpisany  wniosek (przez obojga rodziców) należy dostarczyć w formie papierowej bez zbędnej zwłoki do dnia 17 maja 2023 r. do godz. 16:00 (termin nieprzekraczalny) do siedziby Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie ul. Ordona 14. Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 poz.1082 z późn. zm.). Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w terminie postępowania uzupełniającego traktowane są jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń

Dla osób niemających dostępu do Internetu lub nieznających języka polskiego – rejestracji można dokonać w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie.  

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 dostępne są pod adresem: https://nabor.pcss.pl/mlawa/przedszkole/
oraz https://bip.mlawa.pl/artykul/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-0

Szczególnie zapraszany do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej dzieci 6-letnie podlegające rocznemu obowiązkowi wychowania przedszkolnego.