Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zasady przydziału lokali mieszkalnych budowanych przez TBS

Magdalena Grzywacz / 19 grudnia 2012

Zasady przydziału lokali mieszkalnych budowanych przez TBS Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.), przepisów Kodeksu Handlowego oraz Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 15.06.2000r. i innych powszechnie obowiązujących norm prawa.

Przydziału lokali dokonuje 5-cio osobowa komisja mieszkaniowa powołana przez Prezesa TBS Sp. z o.o. w Mławie.

Komisja dokonuje kwalifikacji osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego
na podstawie wniosku kwalifikacyjnego, zawierającego:

a/. wykaz osób do wspólnego zamieszkania,

b/. deklarację o dochodach gospodarstwa domowego wnioskodawcy z ostatniego miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku,

c/. informację o dotychczasowych warunkach mieszkaniowych wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

 

Najemcą lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność TBS, może być wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli:

a/. osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu
nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

b/. dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza
1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie mazowieckim, ogłoszonego przez prezesa GUS przed dniem zawarcia umowy najmu więcej niż:

- o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

- o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

- o dalsze 40% na każdą osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Kwalifikacja przyszłych najemców prowadzona jest z uwzględnienie następujących priorytetów:

a/. osoby fizyczne partycypujące w kosztach budowy lokalu,

b/. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność gminy, które zobowiązały się opuścić lokal z dniem objęcia lokalu w TBS,

c/. osoby umieszczone na listach osób uprawnionych do objęcia lokalu komunalnego,

d/. pierwszeństwo do znalezienia się na liście przyszłych najemców wynika z kolejności opłaconych formularzy wniosków o wynajęcie mieszkania.

 

Komisja mieszkaniowa po zakończeniu procedury kwalifikacji, tworzy projekt listy osób zakwalifikowanych do objęcia lokali w TBS i ogłasza go poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i TBS.

W terminie 14 dni od daty zamieszczenia listy, osobom które nie zostały umieszczone
na liście przysługuje prawo wystąpienia za pośrednictwem TBS do komisji o ponowne rozpatrzenie ich wniosku.

Komisja zobowiązana jest rozpatrzyć te wnioski w terminie 30 dni.

Po rozpatrzeniu wniosków projekt listy osób zakwalifikowanych do objęcia lokalu staje
się listą ostateczną.

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miasta Mława

 

Sprawy lokalowe

Przydział lokalu mieszkalnego,

otrzymują osoby, które spełniają kryteria ustalone przez Radę Miejską w Mławie w Uchwale
Nr XXXIX/428/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta (Dz. U. Woj. Maz. z 2009 Nr 210 poz. 6647) i zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1610 z późn. zm.)

Powyższe przepisy są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mława, pokój nr 16.

 

Przydział lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego,

otrzymają osoby, które spełniają kryteria ustalone przez Radę Miejską w Mławie w Uchwale
Nr XXXIX/428/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta (Dz. U. Woj. Maz. z 2009 Nr 210 poz. 6647), otrzymują także osoby, które mają pomocowe orzeczenia sądowe oraz ostateczne decyzje administracyjne w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1610 z późn. zm.), i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.01.2005r. w sprawach szczegółowego trybu postępowania
w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie (Dz. U. z 2016r. poz. 1610 z późn. zm.).

 

Tryb rozpatrywania wniosków.

Komisja Mieszkaniowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława,

  1. Weryfikuje, opiniuje i kwalifikacje wnioski osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
  2. Bada w razie potrzeby warunki mieszkaniowe wnioskodawców miejscu zamieszkania.
  3. Sporządza projekt list osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego lub socjalnego zgodnie z kryteriami zawartymi w ww. Uchwale.

Następnie:

  1. Burmistrz Miasta zatwierdza wstępnie listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i na czas oznaczony i podaje je do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mławy na okres jednego miesiąca i zawiadamia o terminie, miejscu oraz formie składania uwag i zastrzeżeń.
  2. Burmistrz Miasta Mława rozstrzyga na ich podstawie o ostatecznych listach osób uprawnionych do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu miasta, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Mławie.
  3. Burmistrz Miasta Mława dysponuje lokalami z uzysku, który następuje z naturalnego ruchu ludności i wskazuje do zasiedlenia osobom umieszczonym na ww. liście.

Jednocześnie,

W sytuacjach wyjątkowych, kiedy wymaga tego dobro Miasta lub w wyniku zdarzenia losowego, Burmistrz Miasta Mława jest uprawniony do wynajęcia lokalu mieszkalnego po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej.