Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator urzędowy BIP

Wydziały Urzędu

patryk_sm / 21 marca 2018

BURMISTRZ

Burmistrz Sławomir Kowalewski

tel: 23 654 33 82 wew. 100
fax: 23 654 36 52
email: burmistrzatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Kieruje bieżącymi sprawami Miasta.
 2. Reprezentuje miasto na zewnątrz.
 3. Burmistrz Miasta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. Burmistrz Miasta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 5. Burmistrz Miasta może upoważnić swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt. 4, w imieniu Burmistrza.
 6. Wydział Organizacyjny prowadzi rejestr upoważnień, o których mowa w pkt. 5.

 

Oświadczenia majątkowe:

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza Janina Budzichowska

Janina Budzichowska

telefon: 23 654 33 82
email: janina [dot] budzichowskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.
 2. Sprawuje funkcję Burmistrza w razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.
 3. Pełni funkcję Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przezeń tej funkcji.
 4. Reprezentuje Miasto w Powiatowej Radzie Rynku Pracy,
 5. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą:
  1) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
  2) Wydziału Inwestycji,
  3) Wieloosobowego Stanowiska ds. Rozwoju i Przedsiębiorczości.
  4) Jednostki Realizacji Projektu dla inwestycji "Budowa Kanalizacji Sanitarnej na terenie Alglomeracji Mława"

Oświadczenia majątkowe:

SEKRETARZ

Sekretarz Miasta Mariusz Szczechowicz - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Mariusz%20Szczechowicz.jpg

 

 

tel: 23 654 32 51 wew. 103
email: mariusz [dot] szczechowiczatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę, a w szczególności:
  1) koordynuje pracę między Wydziałami,
  2) odpowiada za prawidłowe załatwianie spraw i zgodne z prawem wydawanie decyzji administracyjnych, realizację uchwał Rady Miasta oraz dyscyplinę pracy w Urzędzie i przestrzeganie przez pracowników przepisów prawnych,
  3) jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
  4)  nadzoruje terminowość i jakość załatwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków,
  5)  dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
  6)  organizuje działalność kontrolną w Urzędzie i zapewnia kontrolowanie realizacji zadań miejskich jednostek organizacyjnych,
  7)  organizuje sprawny obieg dokumentów w Urzędzie oraz prawidłową obsługę interesantów,
  8)  analizuje warunki pracy w Urzędzie, inicjuje ich usprawnienie i doskonalenie,
  9)  koordynuje opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
  10)  sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą:
  Wydziału Organizacyjnego,
  Wydziału Spraw Obywatelskich,
  Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. Prowadzi sprawy Miasta powierzone przez Burmistrza.
 3. Pełni funkcję przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Ewakuacji Ludności Miasta Mława.
 4. Zapewnia właściwe utrzymanie stanu technicznego budynku oraz gospodarkę lokalami Urzędu.

Oświadczenia majątkowe:

SKARBNIK

Skarbnik Miasta Justyna Lewandowska

tel: 23 654 36 57 wew. 205
email: justyna@lewandowskaatmlawa [dot] pl, wydatkiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Ewidencja wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława
 2. Ewidencja projektów współfinansowanych w ramach programów funduszy Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych
 3. Przygotowywanie projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naczelnik Piotr Tomaszewski

Piotr%20Tomaszewski.jpg

tel: 23 654 33 82 w 301
email: piotr [dot] tomaszewskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Nadzór nad realizacją zadań dotyczących:
  - utrzymania oświetlenia ulicznego
  - obsługi Strefy Płatnego Parkowania
  - funkcjonowania Mławskiej Komunikacji Miejskiej
  - gospodarki mieszkaniowej
  - zarządzania drogami gminnymi oraz kanalizacją deszczową
 2. Udział w pracach Komisji Przetargowej.
 3. Zarządzanie zespołem pracowników wydziału.

Oświadczenia majątkowe:

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i energetyki Monika Kucka

tel: 23 654 32 96 wew. 302
email: monika [dot] kuckaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania
 • Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i energetyką na terenie Miasta
Podinspektor Elżbieta Palewska

tel: 23 654 32 96 wew. 301
email: elzbieta [dot] palewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sprawy lokali mieszkalnych z zasobów Miasta Mława:
  1) przydziały lokali mieszkalnych, socjalnych, zamiennych i tymczasowych,
  2) zamiana mieszkań,
  3) przepisanie tytułu prawnego do lokalu komunalnego,
  4) eksmisja z lokali mieszkalnych i socjalnych,
  5) programy Mławskiej Polityki Mieszkaniowej,
  6) zadania wynikające z Ustawy o ochronie praw lokatorów i…  oraz innych dokumentów prawnych,
  7) zaświadczenia dot. spłaty długu hipotecznego zaciągniętego do 1994r. z tyt. poniesionych kosztów na remonty budynków prywatno-czynszowych.
 2. Sprawy lokali mieszkalnych z zasobów Miasta Mława:
  1) przydziały lokali mieszkalnych, socjalnych, zamiennych i tymczasowych,
  2) zamiana mieszkań,
  3) przepisanie tytułu prawnego do lokalu komunalnego,
  4) eksmisja z lokali mieszkalnych i socjalnych,
  5) programy Mławskiej Polityki Mieszkaniowej,
  6) zadania wynikające z Ustawy o ochronie praw lokatorów i…  oraz innych dokumentów prawnych,
  7) zaświadczenia dot. spłaty długu hipotecznego zaciągnietego do 1994r. z tyt. poniesionych kosztów na remonty budynków prywatno-czynszowych.
Inspektor ds. dróg Barbara Wilamowska

Barbara%20Wilamowska.jpg

 

 

 

 

 

tel: 23 654 32 96 wew. 301
email: barbara [dot] wilamowskaatmlawa [dot] pl, drogiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zarządzanie drogami gminnymi i powiatowymi w granicach Miasta Mława:
  1) zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg,
  2) zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg,
  3) zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej/powiatowej,
  4) zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  5) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej w celu wykonywania robót w pasie drogowym,
  6) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  7) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej w celu wydzielenia miejsc parkingowych jako wyłączność
  8) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej w celu umieszczenia stoiska handlowego, usługowego, reklam
  9) uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych/powiatowych,
  10) opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych,
  11) ewidencja dróg gminnych,
  12) opinie do projektów o warunkach zabudowy
  13) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic,
  14) sprawy w zakresie komunikacji na terenie Miasta, w tym: uzgadnianie rozkładów jazdy, sprawdzanie stanu i nadzór nad utrzymaniem wiat przystankowych.
 2. Kanalizacja deszczowa:
  1) utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających
  2) wydawanie warunków technicznych na podłączenie się do miejskiej kanalizacji  deszczowej oraz uzgadnianie projektów technicznych,
 3. Oświetlenie uliczne:
  1) oświetlenie uliczne- zgłoszenie awarii sieci oświetlenia ulicznego

STRAŻ MIEJSKA

Komendant Straży Miejskiej Marek Wysocki

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: marek [dot] wysockiatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Organizuje i kieruje pracą straży oraz nadzoruje prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców
Inspektor SM Włodzimierz Kołakowski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: wlodzimierz [dot] kolakowskiatmlawa [dot] pl, strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Przyjmuje  zgłoszenia od mieszkańców miasta oraz prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach popełnienia wykroczeń
Starszy inspektor SM Grzegorz Ludwiczak

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Przyjmuje  zgłoszenia od mieszkańców miasta oraz prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach popełnienia wykroczeń
Strażnik Miejski Marcin Zakrzewski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Strażnik Miejski Łukasz Szykowski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Młodszy Strażnik Andrzej Kozłowski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Młodszy referent ds. monitoringu Benedykt Dalka

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Sienkiewicza 2

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obserwację miasta z kamer monitoringu wizyjnego i informuje odpowiednie służby o zauważonych nieprawidłowościach
Młodszy referent ds. monitoringu Bogusław Zabielski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Sienkiewicza 2

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obserwację miasta z kamer monitoringu wizyjnego i informuje odpowiednie służby o zauważonych nieprawidłowościach
Strażnik Miejski Piotr Miałki

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Strażnik Miejski Krzysztof Kupiński

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Młodszy referent ds. monitoringu Zbigniew Kowalski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Sienkiewicza 2

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obserwację miasta z kamer monitoringu wizyjnego i informuje odpowiednie służby o zauważonych nieprawidłowościach
Młodszy referent ds. monitoringu Grzegorz Lipiński

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Sienkiewicza 2

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obserwację miasta z kamer monitoringu wizyjnego i informuje odpowiednie służby o zauważonych nieprawidłowościach

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Audytor Wewnętrzny Janusz Szymanik

tel: 23 654 32 51 wew. 109
fax: 23 654 36 82
email: janusz [dot] szymanikatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie działalności niezależnie i obiektywnie, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta Mława w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Mława jak również w jednostkach organizacyjnych Miasta Mława oraz czynności doradcze.
 2. Audytor wewnętrzny współpracuje z Radcą Prawnym oraz kontrolą zewnętrzną.

INSPEKTORAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ

Inspektor, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Andrzej Fafiński

Andrzej%20Fafi%C5%84ski.jpg

 

 

 

tel: 23 654 33 82 wew. 106
email: andrzej [dot] fafinskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Planowanie, realizacja i koordynacja przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.
 2. Ochrona ludności przed zagrożeniami czasu pokoju i wojny.
 3. Koordynacja działań Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 4. Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń.
 5. Ochrona informacji niejawnej.

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ARCHITEKTURY - ARCHITEKT MIEJSKI

Główny specjalista - architekt Krzysztof Zakrzewski

tel: 23 654 64 42 wew. 503
email: krzysztof [dot] zakrzewskiatmlawa [dot] pl, architektatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Bieżąca analiza skutków realizacji i ocena aktualności planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. Uzgadnianie i opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze miasta Mława,
 3. Prowadzenie spraw w zakresie prac konserwatorskich, w tym interwencyjnych, badawczych i dokumentacyjnych finansowanych z budżetu Miasta,
 4. Nadzór merytoryczny nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Miasta,
 5. Wspomaganie koncepcyjne i projektowe inwestycji komunalnych w zakresie architektury i urbanistyki,
 6. Nadzorowanie architektoniczne realizacji inwestycji komunalnych oraz nadzorowanie utrzymania obiektów i terenów publicznych w zakresie architektury,
 7. Uzgadnianie lokalizacji, warunków zabudowy i projektów architektonicznych istotnych dla Miasta inwestycji,
 8. Inspirowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
 9. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków.

RZECZNIK PRASOWY

Rzecznik Prasowy Magdalena Grzywacz

Magdalena%20Grzywacz.jpg

 

 

 

 

 

tel: 23 654 33 82 wew. 104
fax: 23 654 36 52
email: magdalena [dot] grzywaczatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Kontakty z mediami.
 2. Koordynowanie przepływu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska Urzędu.
 3. Realizowanie polityki informacyjnej Miasta.
 4. Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta, troska o obecność Miasta i tematyki z nim związanej na łamach mediów.
 5. Organizowanie konferencji prasowych.

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OŚWIATY I SZKOLNICTWA

Inspektor ds. oświaty Magdalena Staszewska

tel: 23 654 3382 w 105
e-mail: magdalena [dot] staszewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie i koordynowanie spraw dot. funkcjonowania publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli.
 3. Prowadzenie i koordynacja prac związanych z Systemem Informacji Oświatowej.
Pomoc administracyjna Ewa Pszenna

tel. 23 654 3382 w 105
e-mail: ewa [dot] pszennaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Rozliczenie dotacji niepublicznych placówek oświatowych oraz dotacji na podręczniki.
 2. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów poniesionych na kształcenie młodocianych pracowników.
 3. Zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki do i ze szkoły.
Główny specjalista ds. polityki społecznej i senioralnej Barbara Bielak

tel: 23 654 3382 w 105
e-mail: barbara [dot] bielakatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów dotyczących polityki społecznej.
 2. Koordynacja lokalnej polityki senioralnej.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki zdrowia.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Sekretarz Miasta Mariusz Szczechowicz - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Mariusz%20Szczechowicz.jpg

 

 

 

tel: 23 654 32 51 wew. 103
email: mariusz [dot] szczechowiczatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę, a w szczególności:
  1) koordynuje pracę między Wydziałami,
  2) odpowiada za prawidłowe załatwianie spraw i zgodne z prawem wydawanie decyzji administracyjnych, realizację uchwał Rady Miasta oraz dyscyplinę pracy  w Urzędzie i przestrzeganie przez pracowników przepisów prawnych,
  3) jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
  4)  nadzoruje terminowość i jakość załatwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków,
  5)  dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
  6)  organizuje działalność kontrolną w Urzędzie i zapewnia kontrolowanie realizacji zadań miejskich jednostek organizacyjnych,
  7)  organizuje sprawny obieg dokumentów w Urzędzie oraz prawidłową obsługę interesantów,
  8)  analizuje warunki pracy w Urzędzie, inicjuje ich usprawnienie i doskonalenie,
  9)  koordynuje opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
  10)  sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą:
  Wydziału Organizacyjnego,
  Wydziału Spraw Obywatelskich,
  Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. Prowadzi sprawy Miasta powierzone przez Burmistrza.
 3. Pełni funkcję przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Ewakuacji Ludności Miasta Mława.
 4. Zapewnia właściwe utrzymanie stanu technicznego budynku oraz gospodarkę lokalami Urzędu.

Oświadczenia majątkowe:

Inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Agnieszka Puzio - Dębska

Agnieszka%20Puzio%20-%20D%C4%99bska.jpg

 

 

 

tel: 23 654 64 33 wew. 701
email: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Koordynowanie zadań z zakresu promocji miasta.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie przyznawania uzdolnionym uczniom i studentom stypendiów.
 3. Realizacja zadań w zakresie pełnienia obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. wspólpracy z organizacjami pozarządowymi.
Inspektor ds. informatyki Cezary Lewandowski

tel: 23 654 64 33 wew. 703
email: cezary [dot] lewandowskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnienie właściwego funkcjonowania Urzędu w zakresie informatyki,
 2. Wdrażanie, administrowanie systemami komputerowymi funkcjonującymi w Urzędzie,
 3. Wdrażanie i nadzór działania oprogramowania będącego na wyposażeniu Urzędu,
 4. Prowadzenie prac dotyczących rozwoju informatyzacji Urzędu.
Inspektor ds. administracyjnych i archiwum oraz wykonywania zadań służby BHP Janusz Szempliński

Janusz%20Szempli%C5%84ski.jpg

 

 

 

tel: 23 654 64 33 wew. 701
email: janusz [dot] szemplinskiatmlawa [dot] pl, miastoatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Realizacja orzeczeń sądowych dot. wykonania kary
 2. Obsługa tablicy ogłoszeń Urzędu.
 3. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 4. Wykonywanie zadań służby BHP.
Inspektor ds. rady miasta Katarzyna Kulesza

Katarzyna%20Kulesza.jpg

 

 

 

tel: 23 654 32 51 wew. 107
email: katarzyna [dot] kuleszaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Radnych Rady Miasta,
 2. Obsługa techniczno – organizacyjna sesji Rady,
 3. Obsługa techniczno – organizacyjna stałych Komisji Rady,
 4. Monitorowanie publikowanych w BIP podjętych uchwał Rady Miasta oraz protokołów po każdej sesji Rady Miasta.
Inspektor ds. rady miasta Klaudia Mączewska

Klaudia%20M%C4%85czewska.jpg

 

 

 

tel: 23 654 32 51 wew. 107
fax: 23 654 36 52
email: klaudia [dot] maczewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Radnych Rady Miasta,
 2. Obsługa techniczno – organizacyjna sesji Rady,
 3. Obsługa techniczno – organizacyjna stałych Komisji Rady,
 4. Monitorowanie publikowanych w BIP podjętych uchwał Rady Miasta oraz protokołów po każdej sesji Rady Miasta.
Główny Specjalista – Administrator Bezpieczeństwa Informacji Magdalena Cecelska

tel: 23 654 64 33 wew. 702
email: magdalena [dot] cecelskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Realizacja zadań w zakresie administrowania bezpieczeństwem informacji,
 2. Realizacja zadań w zakresie spraw kadrowych Urzędu Miasta Mława,
 3. Prowadzenie spraw oświatowych związanych z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych,
 4. Prowadzenie spraw związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3.
Sprzątaczka Marzena Kowalska

Zakres obowiązków:

 • Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta  Mława.
Konserwator Mirosław Sadza

Zakres obowiązków:

 1. Drobne naprawy i remonty,
 2. Nadawanie i odbiór przesyłek pocztowych,
 3. Zbieranie opłaty targowej.
Goniec Piotr Król

Piotr%20Kr%C3%B3l.jpg

 

 

 

 

tel: 23 654 64 33 wew. 701

Zakres obowiązków:

 1. Pobieranie z Kancelarii Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 2. Pobieranie z wydziałów  Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 3. Rozwieszanie plakatów na terenie Miasta Mławy dotyczących Urzędu.
Inspektor ds. informatyki Roman Zygner

Roman%20Zygner.jpg

 

 

 

tel: 23 654 64 33 wew. 703
fax: 23 654 36 52
email: informatykatmlawa [dot] pl, roman [dot] zygneratmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnienie właściwego funkcjonowania Urzędu w zakresie informatyki,
 2. Wdrażanie, administrowanie systemami komputerowymi funkcjonującymi w Urzędzie,
 3. Wdrażanie i nadzór działania oprogramowania będącego na wyposażeniu Urzędu,
 4. Prowadzenie prac dotyczących rozwoju informatyzacji Urzędu.
Sprzątaczka Teresa Gędek

Zakres obowiązków:

 • Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta  Mława.
Główny Specjalista ds.kadr Teresa Smolińska

Teresa%20Smoli%C5%84ska.jpg

 

 

tel: 23 654 64 33 wew. 702
email: teresa [dot] smolinskaatmlawa [dot] pl, kadryatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Realizacja zadań w zakresie spraw kadrowych Urzędu Miasta Mława,
 2. Prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
 3. Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 4. Wydawanie zaświadczeń i świadectw pracy związnych ze stosunkiem pracy.
Inspektor ds. organizacyjnych Wiesław Fiuk

tel: 23 654 64 33 wew. 701
email: wieslaw [dot] fiukatmlawa [dot] pl, organizacyjnyatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Analizowanie planów dochodów i wydatków budżetowych Wydziału Organizacyjnego,
 2. Prowadzenie spraw związanych z remontem i konserwacją budynków administracyjnych Urzędu Miasta,
 3. Sporządzanie umów, umów zleceń i o dzieło dotyczących zadań Wydziału,
 4. Wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów:  Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, Parlamentu UE, samorządowych.
Goniec Michał Jeromin

tel: 23 654 64 66 wew. 701

Zakres obowiązków:

 1. Pobieranie z Kancelarii Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 2. Pobieranie z wydziałów  Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 3. Rozwieszanie plakatów na terenie Miasta Mławy dotyczących Urzędu.
Sekretarka Sylwia Tryjanowska

tel. 23 654 33 82 w.100
e-mail: sylwia [dot] tryjanowskaatmlawa [dot] pl

Sprzątaczka Małgorzata Piotrkowska

Zakres obowiązków:

 • Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta  Mława.
Goniec Dawid Podlaski

Zakres obowiązków:

 1. Pobieranie z Kancelarii Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 2. Pobieranie z wydziałów  Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 3. Rozwieszanie plakatów na terenie Miasta Mławy dotyczących Urzędu.
Goniec Karol Rychlewski

Zakres obowiązków:

 1. Pobieranie z Kancelarii Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 2. Pobieranie z wydziałów  Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 3. Rozwieszanie plakatów na terenie Miasta Mławy dotyczących Urzędu.
Pomoc Administracyjna Edyta Chrostowska

tel. 23 654 64 33 wew. 704
fax 23 654 36 52
e-mail: edyta [dot] chrostowskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie Kancelarii Urzędu Miasta.
 2. Przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących.
 3. Obsługa interesantów.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Mławiaka.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Marzena Lipińska

Marzena%20Lipi%C5%84ska.jpg

 

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego / Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

tel: 23 654 64 40 wew. 600
email: marzena [dot] lipinskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów małżeństw.
 2. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 4. Przyjmowanie pozostałych oświadczeń w sprawach dotyczących USC.
 5. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu WSO i USC.
 6. Zarządzanie zespołem pracowników.

Oświadczenia majątkowe:

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Irena Betlińska

Irena%20Betli%C5%84ska.jpg

 

 

 

tel: 23 654 64 40 wew. 602
email: irena [dot] betlinskaatmlawa [dot] pl, postepowaniaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 2. Wydawanie dowodów osobistych,
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,
 4. Prowadzenie postępowań w sprawach meldunkowych,
 5. Aktualizacja Lokalnego Bnku Danych,
 6. Aktualizacja rejestru wyborców.
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Marek Stachowicz

Marek%20Stachowicz.jpg

 

 

tel: 23 654 64 40 wew. 601
email: marek [dot] stachowiczatmlawa [dot] pl, ewidencjaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
 2. Wydawanie dowodów osobistych.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.
 4. Prowadzenie spraw związanych z obroną kraju (rejestr poborowych, świadczenia rzeczowe na rzecz obrony kraju).
 5. Prowadzenie postępowań związanych ze zbiórkami publicznymi.
 6. Aktualizacja Lokalnego Banku Danych.
 7. Aktualizacja rejestru wyborców.
Podinspektor ds. ewidencji ludności Marzena Szemplińska

tel: 23 654 64 40 wew. 601
email: marzena [dot] szemplinskaatmlawa [dot] pl, meldunki1atmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zameldowania na pobyt stały.
 2. Wymeldowania z pobytu stałego.
 3. Zameldowania cudzoziemców.
 4. Aktualizacja Lokalnego Banku Danych.
 5. Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów danych osobowych.
 6. Aktualizacja rejestru wyborców.
Podinspektor Krzysztof Wesołowski

tel. 23 654 64 40 w 602
e-mail: krzysztof [dot] wesolowskiatmlawa [dot] pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC Marzena Lipińska

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich / Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel: 23 654 64 40
email: marzena [dot] lipinskaatmlawa [dot] pl, kierownikuscatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów małżeństw.
 2. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 4. Przyjmowanie pozostałych oświadczeń w sprawach dotyczących USC.
 5. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu WSO i USC.
 6. Zarządzanie zespołem pracowników.

Oświadczenia majątkowe:

Z-ca Kierownika USC Danuta Krajewska

tel: 23 654 64 40 wew. 603
email: danuta [dot] krajewskaatmlawa [dot] pl, uscatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów zgonu.
 2. Wydawanie odpisów.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 4. Załatwianie korespondencji dotyczącej USC.
Inspektor ds. rejestracji stanu cywilnego Magdalena Jankowska

Magdalena%20Jankowska.jpg

 

 

 

tel: 23 654 64 40 wew. 603
email: magdalena [dot] jankowskaatmlawa [dot] pl, inspektoruscatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów urodzeń.
 2. Wydawanie odpisów.
 3. Prowadzenie postępowań w sprawie zmian imion i nazwisk.
Z-ca kierownika USC Dorota Majewska

Dorota%20Majewska.jpg

 

 

 

tel: 23 654 64 40 wew. 600
fax: 23 654 36 52
email: dorota [dot] majewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów zgonu.
 2. Wydawanie odpisów.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 4. Załatwianie korespondencji dotyczącej USC.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Skarbnik Miasta Justyna Lewandowska

tel: 23 654 36 57 wew. 200
email: justyna [dot] lewandowskaatmlawa [dot] pl

Z-ca Skarbnika Jolanta Bubrowiecka

Jolanta%20Bubrowiecka.jpg

 

 

 

tel: 23 654 36 57 wew. 201
email: jolanta [dot] bubrowieckaatmlawa [dot] pl, z-caskarbnikaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 • Realizacja zadań w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
Pomoc Administracyjna Agnieszka Laczycka

tel: 23 654-36-57 wew. 208

Zakres obowiązków:

 1. Pomoc w zakresie księgowości budżetowej.
Podinspektor ds. księgowości budżetowej Anna Sobolewska

tel: 23 654 36 57 wew. 205
email: anna [dot] siwekatmlawa [dot] pl, finanseatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 • Ewidencja wydatków bieżących i majątkowych Urzędu Miasta.
Podinspektor ds. księgowości budżetowej Anna Tomkiel

tel: 23 654 36 57 wew. 205
email: anna [dot] tomkielatmlawa [dot] pl, dochodyatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Ewidencja dochodów Urzędu Miasta.
Inspektor ds. podatków i opłat Bożena Dzięgielewska

Bo%C5%BCena%20Dzi%C4%99gielewska.jpg

 

 

 

tel: 23 654 64 48 wew. 202
email: bozena [dot] dziegielewskaatmlawa [dot] pl, podatkiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Wymiar podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych
 2. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych
 3. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
 4. Opłata od posiadania psów
Podinspektor ds. księgowości podatkowej Elżbieta Domagała

El%C5%BCbieta%20Domaga%C5%82a.jpg

 

 

 

tel: 23 654 64 48 wew.204
email: elzbieta [dot] domagalaatmlawa [dot] pl, ksiegowoscatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie księgowości podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego osób prawnych, podatku leśnego osób prawnych, podatku od środków transportowych (osób fizycznych i prawnych), łącznego zobowiązania pieniężnego.
 2. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na wyżej wymienione podatki.
 3. Opłaty od posiadania psów, wieczystego użytkowania, dzierżaw.
 4. Ewidencja, księgowanie i egzekucja mandatów karnych.
 5. Wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zaległości w podatkach.
Inspektor ds. księgowości budżetowej Hanna Bytner

tel: 23 654 36 57 wew. 206
e-mail: hanna [dot] bytneratmlawa [dot] pl, placeatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowniczymi.
 2. Naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami bezosobowymi (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowy  cywilnoprawne).
 3. Sporządzanie dokumentacji w zakresie podatku od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 4. Sporządzanie deklaracji i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy.
Podinspektor ds. księgowości budżetowej Justyna Meredyk

tel: 23 654 36 57 wew. 206
email: justyna [dot] meredykatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Ewidencja środków trwałych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS.
Inspektor ds. księgowości budżetowej Katarzyna Jezierska

tel: 23 654 36 57 wew. 208
email: katarzyna@jezierskaatmlawa [dot] pl, sprawozdanieatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Wprowadzanie budżetu i jego zmian na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń do systemu finansowo-księgowego
 2. Ewidencja księgowa budżetu miasta
 3. Ewidencja dochodów z budżetu państwa
 4. Prowadzenie dokumentacji z zakresu kredytów, pożyczek i obligacji
 5. Prowadzenie dokumentacji z zakresu dotacji budżetu j.s.t.
 6. Wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego budżetu, sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z dochodów i wydatków jednostek budżetowych
 7. Sporządzanie sprawozdań i raportów wymaganych przepisami prawa
 8. Obsługa programu bankowego
Podinspektor ds. księgowości podatkowej Katarzyna Szczepkowska

Katarzyna%20Szczepkowska.jpg

 

 

 

tel: 23 654 36 57 wew. 207
email: katarzyna [dot] szczepkowskaatmlawa [dot] pl, kasaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Księgowanie dochodów podatkowych i opłat zintegrowanych z systemem kasowym.
 2. Prowadzenie spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Inspektor ds. podatków i opłat Małgorzata Wrzeszczyńska

Ma%C5%82gorzata%20Wrzeszczy%C5%84ska.jpg

 

 

 

tel: 23 654 64 48 wew. 202
email: malgorzata [dot] wrzeszczynskaatmlawa [dot] pl, podatkiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych
 2. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
Kasjer Marzenna Lubiejewska

Marzenna%20Lubiejewska.jpg

 

 

 

tel: 23 654 36 57 wew. 207
email: marzena [dot] lubiejewskaatmlawa [dot] pl, kasaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Przyjmowanie wpłat
 2. Podjęcia gotówki – wypłaty
 3. Pisanie przelewów
Inspektor ds. podatków i opłat Piotr Sulewski

tel: 23 654 64 48 wew. 203
email: piotr [dot] sulewskiatmlawa [dot] pl, finanseatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Wymiar podatku od środków transportowych
 2. Egzekucja opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania.
Skarbnik Miasta Henryk Antczak

tel: 23 654 36 57 wew. 200
email: henryk [dot] antczakatmlawa [dot] pl

Oświadczenia majątkowe:

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Naczelnik Marek Polak

Marek%20Polak.jpg

 

 

 

tel: 23 654 32 53 wew. 400
email: marek [dot] polakatmlawa [dot] pl, geodezjaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnienie realizacji zadań wydziału w zakresie:
  1) gospodarki nieruchomościami,
  2) planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  3) geodezji i kartografii.
 2. Zarządzanie zespołem pracowników wydziału.
 3. Podziały nieruchomości.
 4. Rozgraniczanie nieruchomości.

Oświadczenia majątkowe:

Główny Specjalista ds.. Planowania i zagospodarowania przestrzennego Mirella Dragun

Mirella%20Dragun.jpg

 

 

 

tel: 23 654 32 53 wew. 400
email: mirella [dot] dragunatmlawa [dot] pl, warunki_zabudowyatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Decyzje o warunkach zabudowy
 2. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3. Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy
 4. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości
 5. Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Oświadczenia majątkowe:

Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Aneta Drybczewska

tel: 23 654 32 53 wew. 402
email: aneta [dot] drybczewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 2. Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 3. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości
 4. Decyzje o warunkach zabudowy
 5. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Inspektor ds. komunalizacji i użytkowania wieczystego Hanna Kowalska

tel: 23 654 32 53 wew. 401
email: hanna [dot] kowalskaatmlawa [dot] pl, gruntyatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Nabywanie nieruchomości w drodze komunalizacji
 2. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste
 3. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 4. Opłaty planistyczne
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami lokalowymi i geodezji Ewa Woźniak

tel: 23 654 32 53 wew. 401
email: ewa [dot] wozniakatmlawa [dot] pl, lokaleatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sprzedaż nieruchomości komunalnych
 2. Oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych
 3. Służebności gruntowe i służebności przesyłu
 4. Trwały zarząd nieruchomości
 5. Zamówienia publiczne dot. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
Pomoc Administracyjna Janina Beć

Telefon: 23 654 32 53 w. 401
E-mail: janina [dot] becatmlawa [dot] pl, dzierzawyatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Dzierżawa nieruchomości
 2. Użyczanie nieruchomości
 3. Zgody na wykonanie urządzeń na nieruchomościach komunalnych (poza pasami drogowymi)
Podinspektor ds. geodezji i informacji przestrzennej Milena Klimek

Telefon: 23 654 32 53 w. 402
E-mail: milena [dot] klimekatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Ustalanie numerów porządkowych budynków
 2. Nazewnictwo ulic
 3. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 4. Podziały nieruchomości
 5. Prowadzenie części baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

WYDZIAŁ INWESTYCJI

Naczelnik Krzysztof Jaros

Krzysztof%20Jaros.jpg

 

 

 

tel: 23 654 64 42 wew. 500
email: krzysztof [dot] jarosatmlawa [dot] pl, wipatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnienie oraz nadzór nad realizacją zadań w zakresie:
  1) przygotowywania i organizowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  2) przygotowania, prowadzenia, nadzorowania i rozliczania zadań inwestycyjnych,
  3) przygotowania, nadzorowania i rozliczania społecznych inicjatyw lokalnych,
  4) rozwoju Miasta  a w szczególności z zakresu strategii rozwoju miasta,
  5) obsługi inwestora,
  6) realizacji, rozliczania oraz monitorowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 2. Zarządzanie zespołem pracowników.
Główny specjalista ds. inwestycji Dariusz Nieznański

Dariusz%20Niezna%C5%84ski.jpg

 

 

 

tel: 23 654 64 42 wew. 502
email: dariusz [dot] nieznanskiatmlawa [dot] pl, uminwestycjeatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Przygotowywanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. Przygotowanie, prowadzenie, nadzorowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych,
 3. Przygotowanie, nadzorowanie i rozliczanie społecznych inicjatyw lokalnych.
 4. Realizacja inwestycji o największym stopniu skomplikowania.
Podinspektor ds. zamówień publicznych Grażyna Walasek

Gra%C5%BCyna%20Walasek.jpg

 

 

 

tel: 23 654 64 42 wew. 503
email: grazyna [dot] walasekatmlawa [dot] pl, przetargiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Przygotowywanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. Przygotowanie, prowadzenie, nadzorowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych,
 3. Przygotowanie, nadzorowanie i rozliczanie społecznych inicjatyw lokalnych.
 4. Realizacja inwestycji drogowych, budowy chodników dla pieszych, budowy kanalizacji sanitarnej
Pomoc administracyjna Aneta Malinowska

tel. 23 654 64 42 w. 504

Zakres obowiązków:

 1. Realizacja zadań ogólno organizacyjnych,
 2. Opracowywanie zestawień,
 3. Harmonogramów, obsługa poczty,
 4. Pomoc przy realizacji inwestycji
Inspektor ds. inwestycji Edward Gajur

tel. 23 654 64 42 w. 502

Inspektor ds. zamówień publicznych Andrzej Porzeziński

tel. 23 654 64 42 w. 502

Zakres obowiązków:

 • Obsługa procedur zamówień publicznych WI i innych Wydziałów Urzędu Miasta Mława

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Inspektor ds. obsługi przedsiębiorcy Anna Sokołowska

tel: 23 654 34 58 wew. 110
email: anna [dot] sokolowskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Mława.
 3. Aktualizacja informacji dotyczących przedsiębiorczości w miejskim serwisie internetowym.
 4. Prowadzenie statystyk w zakresie przedsiębiorczości lokalnej.
 5. Realizowanie spraw związanych z prowadzeniem targowisk na terenie Miasta Mława.
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Hanna Żbikowska

Telefon: 23 654 34 58 wew. 110
E-mail: hanna [dot] zbikowskaatmlawa [dot] pl, ewgatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 2. Wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie przewozów osób.
 4. Wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wywóz odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
 5. Wydawanie zezwoleń  na przeprowadzenie imprez masowych.
 6. Koordynowanie i kontrolowanie godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych oraz  kontrolowanie placówek handlowych pod względem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Oświadczenia majątkowe:

Główny specjalista ds. rozwoju Przemysław Więckiewicz

tel: 23 653 14 62 wew. 511
e-mail: przemyslaw [dot] wieckiewiczatmlawa [dot] pl

lok. przy ul. 18 Stycznia 4, 06-500 Mława

Zakres obowiązków:

 1. związanych z rozwojem Miasta  a w szczególności z zakresu strategii rozwoju miasta,
 2. obsługi inwestora,
 3. przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów,
 4. realizacja, rozliczanie oraz monitorowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Inspektor ds. rozwoju i rewitalizacji Lidia Gniadek

tel.: 23 653 14 62 w. 512
e-mail: lidia [dot] gniadekatmlawa [dot] pl

lok. przy ul. 18 Stycznia 4, 06-500 Mława

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa organizacyjna Komietetu Rewitalizacji
 2. Przygotowanie re realizacji miejskich projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych do rewitalizacji przez Urząd Miasta Mława
 3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta Mława w zakresie realizacji i promocji projektów rewitalizacyjnych oraz pozyskiwanie danych do oceny i ewaluacji.
 4. Monitoring realizacji GPRMM na lata 2016-2025
Inspektor ds. rozwoju Elżbieta Zembrzuska

tel: 23 653 14 62 w. 511
email: elzbieta [dot] zembrzuskaatmlawa [dot] pl

lok. przy ul. 18 Stycznia 4, 06-500 Mława

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

Kierownik jednostki realizującej projekt Anna Miałka - Kruszewska

tel.: 23 653 14 62 w. 510
e-mail: anna [dot] mialka-kruszewskaatmlawa [dot] pl

lok. przy ul. 18 Stycznia 4, 06-500 Mława

Zakres obowiązków:

 1. Wdrożenie Projektu „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI MŁAWA”:
 2. Prowadzenia pełnej obsługi administracyjnej, technicznej i finansowej Projektu;
 3. Zatwierdzanie wniosków o płatność; harmonogramów, raportów i dokumentów dot. realizacji Projektu;
 4. Współdziałanie z NFOŚiGW i innymi instytucjami związanymi z wdrażaniem Projektu;
 5. Zapewnienie właściwego prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Projektu, jej poufności oraz przechowywania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
 6. Udział w pracach Komisji Przetargowej;
 7. Współpraca z projektantami , z Wykonawcami i Zespołem nadzoru inwestorskiego;
 8. Zarządzanie zespołem pracowników.
Pomoc administracyjna Edward Judziak

tel. 23 653 14 62 w. 510
e-mail: edward [dot] judziakatmlawa [dot] pl

lok. przy ul. 18 Stycznia 4, 06-500 Mława

Główny specjalista ds. technicznych Krzysztof Dubojski

tel.: 23 653 14 62 w. 510
e-mail: krzysztof [dot] dubojskiatmlawa [dot] pl

lok. przy ul. 18 Stycznia 4, 06-500 Mława

Zakres obowiązków:

 1. Wdrażanie  Projektu „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI MŁAWA”  pod względem technicznym:
 2. Nadzór nad rzeczową realizacją Projektu;
 3. Przygotowanie części technicznej materiałów przetargowych;
 4. Udział w pracach Komisji Przetargowej;
 5. Współpraca z projektantami , z Wykonawcami i Zespołem nadzoru inwestorskiego
 6. Monitoring postępu rzeczowego Projektu i jego zgodności z harmonogramem;
 7. Udział w odbiorach technicznych oraz weryfikacji technicznych części dokumentacji powykonawczej;
 8. Opracowywanie danych dotyczących robót dodatkowych i zamiennych oraz obmiarów powykonawczych.
Podinspektor ds. administracyjno-technicznych Monika Kociela

tel. 23 653 14 62 wew 510

Jednostka Realizująca Projekt
ul. 18- go Stycznia 4, 06-500 Mława

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa administracyjna projektu;
 2. Organizacja oraz obsługa administracyjna spotkań służbowych, narad budowy;
 3. Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do przeprowadzania zamówień publicznych;
 4. Publikacja postępowań w bazie konkurencyjności i w BIP.
 5. Promocja projektu, publikacja informacji na stronie internetowej;
 6. Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do rozliczenia projektu,
 7. Monitoring realizacji Projektu pod kątem zgodności z zawartą Umową o dofinansowanie i wynikających z niej obowiązków po stronie beneficjenta;
 8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji  dot. projektu
 9. Monitorowanie zabezpieczeń właściwego wykonania kontraktów, ubezpieczeń, gwarancji bankowych itp.;

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Naczelnik Urszula Aptowicz

Urszula%20Aptowicz.jpg

 

 

 

tel: 23 654 32 96 wew. 300
email: urszula [dot] aptowiczatmlawa [dot] pl, naczelnikwgkimatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej z zasobów Miasta Mława.
 2. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania dróg.
 3. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej.
 4. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie rolnictwa i leśnictwa.
 5. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie obsługi Strefy Płatnego Parkowania.
 6. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.
 7. Zarządzanie zespołem pracowników.

Oświadczenia majątkowe:

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Mariusz Łazicki

Mariusz%20%C5%81azicki.jpg

 

 

 

tel: 23 654 32 96 wew. 302
email: mariusz [dot] lazickiatmlawa [dot] pl, wgkimatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sprawy związane z ochroną środowiska:
  1) zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,
  2) ustalanie opłat za usuwanie drzew i krzewów,
  3) naliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
  4) zezwolenia na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
  5) plan gospodarki odpadami,
  6) program ochrony środowiska,
  7) regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława,
  8) ewidencja zbiorników bezodpływowych,
  9) zapobieganie bezdomności  zwierzat i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
  10) interwencje w sprawie ochrony przyrody,
  11) udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Miasta Mława.
 2. Sprawy związane z rolnictwem i leśnictwem:
  1) przekazywanie rolnikom informacji w zakresie rolnictwa i leśnictwa,
  2) zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,
  3) odszkodowania za szkody łowieckie,
  4) potwierdzenia oświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
  5) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 3. Obsługa Strefy Płatnego Parkowanie:
  1) rozliczanie usługi związanej z prowadzeniem SPP,
  2) rozpatrywanie odwołań i reklamacji.
 4. Zaopatrzenie w ciepło i paliwa gazowe:
  1) założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Mława.
Podinspektor Urszula Kupińska

tel: 23 654 32 96 wew. 302
email: urszula [dot] kupinskaatmlawa [dot] pl

Pomoc Administracyjna Grzegorz Malon

tel: 23 654 32 96 wew. 300
email: grzegorz [dot] malonatmlawa [dot] pl

Inspektor ds. ochrony środowiska Elżbieta Maciejska

tel:  23 654 32 96 wew. 302
email: elzbieta [dot] maciejskaatmlawa [dot] pl, ochronasrodowiskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sprawy związane z ochroną środowiska:
  1) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  2) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, dla których wymagane jest sporządzenie raportu,
  3) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany
  4) opiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla podmiotów,
  5) informacja o wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych,
  6) wnioski o dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
  7) opiniowanie wniosków w sprawie odwiertów geologicznych,
  8) rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie,
  9) przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagającej pozwolenia, która może negatywnie oddziaływać na środowisko - w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska,
  10) interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  11) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach,
  12) interwencje w sprawie ochrony przyrody,
  13) udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Miasta Mława.
 2. Sprawy związane z gospodarką komunalną:
  1) zieleń,
  2) oczyszczanie miasta,
  3) cmentarz komunalny,
  4) groby wojenne,
  5) PEC,
  6) WOD – KAN.
  zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach Miasta Mława
  utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
  zdroje uliczne, fontanna – zgłoszenia wadliwego funkcjonowania
  utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Miasta Mława – montaż koszy ulicznych, ręczne i mechaniczne sprzątanie dróg gminnych - zgłoszenia
  nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i opieka nad obiektami cmentarnictwa wojennego – interwencje
  prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w ciepło
  prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem mieszkańcom wody i oczyszczania ścieków
Pomoc administracyjna Edward Judziak