Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uwaga! W ratuszu znów przyjmowane będą wnioski na wymianę pieca

Magdalena Grzywacz / 02 kwietnia 2019

Od środy 3 kwietnia 2019 r. można składać wnioski o dotację celową na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława. Mieszkańcy naszego miasta mogą ubiegać się o 100 proc. wartości nowego pieca (nie więcej niż 6 000 zł), dofinansowanie budowy przyłącza gazowego, a także – opcjonalnie – dotację na zakup i montaż pompy ciepła (do 10 000 zł).

3 kwietnia br. rusza nabór wniosków w ramach trzeciej edycji przyznawania dotacji celowych na wymianę pieców zasilanych paliwem stałym na te zasilane gazem, olejem opałowym lub na pompę ciepła. W latach poprzednich zainicjowana przez Burmistrza Miasta Mława i poparta przez radnych miejskich akcja pozwoliła dofinansowywać wymianę ogółem 138 pieców węglowych (63 w 2017 r. i 75 w 2018 r.) na urządzenia proekologiczne. Łączna powierzchnia budynków, w których wymieniono urządzenia grzewcze korzystając z dotacji Miasta Mława, wyniosła 16 087 m kw. (7214 m kw. w 2017 r. i 8873 m kw. w 2018 r.).

Dotychczas samorząd Mławy przeznaczył z budżetu miasta na ten cel łącznie prawie 810 000 zł (w 2017 r. – 368 160,47 zł, w 2018 r. - 441 345,85 zł) . Nie wszyscy chętni „załapali się” na dofinansowanie, np. w 2018 roku do ratusza wpłynęło 131 wniosków, a dofinansowanie otrzymało 75 osób.

W tegorocznym budżecie na dotacje celowe wymiany pieców mamy zarezerwowaną kwotę 350 000 zł.  W pierwszej kolejności zapewni ona realizację 10 wniosków, które pozostały jeszcze z ubiegłego roku. Osoby, które chciałyby skorzystać z dofinansowania i otrzymać dotację celową, proszone są o składanie wniosków w kancelarii Urzędu Miasta Mława od 3 kwietnia do 30 listopada br. w godzinach pracy urzędu. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych dokumentów.

Magdalena Grzywacz /RP UMM
fot. Państwo Kieglerscy cieszą się nowym piecem od 2018 r. AUTOR: Krzysztof Napierski

 Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy.

 1. Wniosek o dotację celową na wymianę źródła ciepła (wypełniony we wszystkich wersach, podpisany czytelnie przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców);
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaju (własność, współwłasność, lub wskazanie rodzaju innego tytułu prawnego - zależnie od sytuacji);
 3. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na modernizację kotłowni (wypełnia każdy współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy wniosek, który nie jest Wnioskodawcą, tzn. nie podpisał wniosku o dotację celową);
 4. Szczegółowy kosztorys modernizacji, potwierdzający możliwość jej wykonania, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub instalatorskie, z wyszczególnieniem ceny brutto nowego źródła ciepła;
 5. Kopia dokonanego zgłoszenia planowanych prac lub kopia otrzymanego pozwolenia na budowę (o ile są wymagane przez prawo budowlane);
 6. Kopie umów/rachunków potwierdzających możliwość dostarczenia niezbędnych mediów do zasilania nowego źródła ciepła (w sytuacji, gdy istnieje przyłącze gazowe do nieruchomości, której dotyczy wniosek i gaz jest używany, Wnioskodawca załącza do wniosku kopie 2 faktur lub faktur proforma z ostatniego roku kalendarzowego, w tym 1 faktury z okresu zimowego i 1 faktury z okresu letniego);
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy (dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi, w przypadku współwłasności nieruchomości  każdy Wnioskodawca/współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy wniosek wypełnia odrębne oświadczenie we własnym imieniu);
 8. Oświadczenie dotyczące prowadzenia/nieprowadzenia działalności rolniczej oraz prowadzenia/ nieprowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek;
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej w latach 2017-2019 lub oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej w ww. okresie wraz z zaświadczeniem/wykazem dotyczącym otrzymanej w tym okresie pomocy publicznej (składają wyłącznie podmioty prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą będące Wnioskodawcami);
 10. Informacja o numerze rachunku bankowego (wraz z nazwą banku), który Wnioskodawca wskazuje do celów przekazania dotacji celowej w przypadku jej udzielenia (informacja może być złożona także w terminie późniejszym, ale przed dniem zawarcia umowy o udzieleniu dotacji celowej w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku).

 

Informacje dodatkowe:

 • W imieniu Wnioskodawcy może działać ustanowiony przez Niego pełnomocnik.
 • W przypadku współwłasności nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację celową Wnioskodawcą może być jedna spośród osób będących współwłaścicielami nieruchomości, przy czym wymagane jest złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody przez pozostałych współwłaścicieli (pkt.3).
 • Z uwagi na konieczność osobistego uczestnictwa Wnioskodawcy/pełnomocnika w procedowaniu wniosku o dotację celową (uzupełnienie wniosku w zakresie niezbędnym, udzielenie ewentualnych wyjaśnień, podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej, złożenie wniosku o wypłatę dotacji celowej itp.) niezbędne jest, aby Wnioskodawca/pełnomocnik pozostał dyspozycyjny/dostępny w kontakcie telefonicznym w okresie po złożeniu wniosku.
 • Wnioskodawca winien powstrzymać się z wymianą źródła ciepła (w tym także zakupem nowego źródła ciepła), o którego finansowanie/dofinansowanie dotacją celową wnioskuje, do czasu przeprowadzenia kontroli starego źródła ciepła podlegającego wymianie. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Mława i następuje to w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzieleniu dotacji. Jeżeli zakres modernizacji jest szerszy, np. wymianie podlega wewnętrzna instalacja (nie podlega finansowaniu/dofinansowaniu  dotacją celową), to nie ma przeszkód, aby prace dotyczące wewnętrznej instalacji były prowadzone przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji).
 • Wnioski zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława będą rozpatrywane według  kolejności ich złożenia, z tym że jako pierwsze zostaną rozpatrzone niezrealizowane wnioski złożone w roku 2018 (przed dniem 14.09.2018), a w następnej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone w roku 2019 (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel).
 • Wymianę źródła ciepła z udziałem dotacji celowej należy wykonać i zakończyć najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Wniosek oraz załączniki w formie elektronicznej do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława, natomiast w formie papierowej można je otrzymać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Mława (pokój 17 i 18).

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Środowiska – pokój 17 i 18

Numer  telefonu: 23/654 32 96 wew. 300 i 302