Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego.

root@npc.pl / 31 grudnia 2007

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Wnioski:
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Załączniki :
-tytuł prawny: decyzja o przydziale, umowa najmu, wyciąg z KW, u osób bez tytułu prawnego – wyrok sądu z orzeczeniem uprawnienia do lokalu zamiennego lub socjalnego
-zaświadczenia o dochodach za wymagany okres (pełnych trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) wszystkich członków gospodarstwa domowego: emerytury, renty, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, stypendia, zasiłki dla bezrobotnych, alimenty, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochód z hektara przeliczeniowego w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochody z pracy i inne, dochody z nieudokumentowanych źródeł – w formie pisemnego oświadczenia złożonego w obecności urzędnika
-orzeczenie o niepełnosprawności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
-aneks do czynszu lub zaświadczenie zarządcy lokalu o wysokości wydatków na lokal mieszkalny. obowiązujących w miesiącu składania wniosku.
W przypadku domu jednorodzinnego – dokument potwierdzający własność oraz zaświadczenie o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym budynku z Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie,
rachunki za energię elektryczną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku.
Dokumenty do wglądu : dowód osobisty.

II. OPŁATY
Nie podlega

IIII. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne, ul. Narutowicza 1

Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziału do piątku - 8:00 – 16:00

IV. OSOBY DO KONTAKTU
Elżbieta Zakrzewska -Inspektor ds. administracyjno-lokalowych
pok. nr 1 , tel. 023 654 27 69

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Termin ustawowy: - jeden miesiąc
Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie – ok. 20 dni
Sposób załatwienia:
Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mławy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71 poz. 734 ze. zm. )
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr !56, poz. 1817 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu.
- Uchwała nr XVI/185/2004 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie ustalenia procentowego udziału dodatku mieszkaniowego w wydatkach przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub faktyczną powierzchnię, jeżeli jest ona mniejsza lub równa powierzchni normatywnej

VIII. UWAGI
Warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest :
-posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu lub
-bez tytułu prawnego - dotyczy osób oczekujących na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego
-zachowanie normy powierzchni użytkowej lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób:
1osoba - 35mkw.
2 osoby - 40mkw.
3 osoby - 45mkw.
4 osoby - 55mkw.
5 osób - 65mkw.
6 osób - 70mkw.
7 osób - 75mkw.,
Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób , dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 mkw. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 mkw. jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu
nie przekracza 60%.
Kolejnym warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest norma dochodu, która w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 175% najniższej emerytury tj. kwoty  1.113,51 zł brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% tj. kwoty 795,36 zł brutto.
/Minimalna emerytura od 01.03. 2008r. wynosi 636,29  zł./
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie dokumentów o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu
Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.


Do pobrania