Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Milena Klimek / 14 lutego 2018

dla obszaru położonego w południowej części Miasta Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy miasta Mława, linii kolejowej i rzeki Seracz.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr XIX/193/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. zmienionej uchwałą
Nr XX/209/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2012r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w południowej części Miasta Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy miasta Mława, linii kolejowej i rzeki Seracz
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.02.2018r. do 23.03.2018r. w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15 w godz. od 800 do 1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.03.2018r. o godzinie 1700 w Sali Miejskiego Domu Kultury (1 piętro), 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 13.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mława z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2018r.