Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aneta Drybczewska / 02 lutego 2016

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Mława uchwały Nr XIII/165/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia II” dla obszarów położonych w środkowej części m. Mławy przy ul. Zachodniej, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Józefa Leszczyńskiego,
ul. Wacława Szwejkowskiego.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu powyższego planu miejscowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19 w terminie do dnia 04.03.2016r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Mława.

 

Do pobrania