Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Milena Klimek / 19 marca 2018

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

linii kablowej SN 15 kV, linia kablowa nn 0,4 kV
oraz stacja transformatorowa

na terenie położonym w Mławie: ul. Warszawska
/ dr. gminna bez nazwy na dz. nr 10-4333

oznaczonym numerami ewid.: 10-4332/5, 10-4332/7, 10-4333, 10-4331/2

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Do pobrania