Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Milena Klimek / 19 marca 2018

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

gazociąg niskiego ciśnienia

na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Spichrzowej
oznaczonym numerami ewid.: 10-668/1, 10-4481/2, 10-685/36

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Do pobrania