Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Milena Klimek / 19 marca 2018

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:
sieci
kanalizacji sanitarnej

na terenie położonym w Mławie: w ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Strażacka,
ul. Gen. Władysława Andersa

oznaczonym numerami ewid.: 10-192/3, 10-192/1, 10-192/2,
10-380/1, 10-536/1

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun tel. 23-654-32-53 wew. 400– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

 

Do pobrania