Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Mława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aneta Drybczewska / 25 października 2017

dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między linią kolejową, Osiedlem Książąt Mazowieckich i ul. Henryka Sienkiewicza

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr XII/148/2015 z dnia 01 grudnia 2015r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między linią kolejową, Osiedlem Książąt Mazowieckich i ul. Henryka Sienkiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.11.2017r. do 01.12.2017r. w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15 w godz. od 800 do 1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.11.2017r. o godzinie 1830 w Sali Miejskiego Domu Kultury
(1 piętro), 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 13.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mława z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2017r