Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Burmistrz Miasta Mława serdecznie zaprasza mławskie rodziny wielodzietne do udziału w programie "Rodzina 3+"

Agnieszka Puzio-Dębska / 08 stycznia 2014

Z programu można korzystać, jeśli jest się członkiem rodziny wielodzietnej, która ma na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 24 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje). Każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę, która umożliwi korzystanie ze zniżek oferowanych przez Miejski Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej oraz w firmach (sklepy, usługi), które przystąpią do programu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci w naszym mieście został zainicjowany nowy projekt pod nazwą „Rodzina 3+". Celem jest podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie naszego Miasta.

Dla kogo Karta? O wydanie Karty „Rodzina 3+" mogą się starać rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze, które mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Przyznanie Karty nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie. Nie jest także istotne, czy dzieci wychowuje jeden, czy dwoje rodziców.

Co daje Karta? Karta uprawnia wszystkich członków rodziny m.in. do 50% ulgi przy zakupie biletów do kina, wejściówek na basen, wstępu na zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowanych przez dom kultury, muzeum, bibliotekę.

Jak korzystać z Karty? Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny wielodzietnej.

 

 


 

Procedura wydawania karty „Rodzina 3+"

1. W celu otrzymania karty dla uprawnionych członków rodziny wielodzietnej rodzic lub osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr l do Uchwały Nr XXXIV/332/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Mława.

2. Wniosek o wydanie karty „Rodzina 3+" rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, także zdjęć członków rodziny.

3. Karta „Rodzina 3+" jest imienna.

4. Karta wydawana jest na okres dwóch lat.

5. W przypadku gdy członkami rodzin wielodzietnych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki.

6. W przypadku utraty lub uszkodzenia bądź utraty uprawnień karty „Rodzina 3+" osoba uprawniona, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie, w formie pisemnej. Informację tą należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Więcej informacji, deklaracja do wypełnienia poniżej, dokumnety związane z programem w zakładce http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/dokumenty-do-pobrania-w-programie-rodzina-3.html bądź oraz na stronie http://www.mops-mlawa.pl/.

Deklaracje należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Narutowicza 6, który obsługuje program.

Do pobrania